Filipino Summary


FILIPINO SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
Consultdustry your Business Partner Philippines / Business Representative Philippines
Consulting Services Philippines, other ASEAN countries and China  
Interim Management Philippines, Business Consulting Philippines, Management Consulting Philippines, Recruitment Philippines, Business Transactions Philippines
Read English summary here
 


Image: Business partner Philippines & business representative Philippines: interim management Philippines, temporary management Philippines, recruitment Philippines, counseling Philippines, development Philippines & business transactions Philippines

Ang paniniwala namin
• kung minsan, kailangan ng bawat kompanya ng tulong sa pamamahala at/o espesipikong kasanayan.

Ang hangarin namin
• pagsilbihan ang interes ng mga kliyente, upang mapaunlad at mapahusay ang negosyo sa pamamagitan ng praktikal at subok nang mga solusyon – “aktibong partisipasyon para sa magandang resulta”.

Nakatuon ang Consultdustry sa
• pagdebelop ng tuloy-tuloy na negosyo,
• pagpapahusay ng posisyon at
• pagtuon sa pinahahalagahan ng aming mga kliyente.

Ang aming mga serbisyo sa konsultasyon sa negosyo at pamamahala ay
• nakasentro sa Interim na Pamamahala, na paminsan-minsan lamang nangyayari ngunit may direktang konsistensi sa lahat ng iba pang serbisyong inaalok namin nang hiwalay.

Ang Consultdustry na nagkokonsulta sa negosyo at pamamahala ay
• isang matatag na pangkat na nagkokonsulta sa negosyo at pamamahala
• na binubuo ng mga lokal at banyaga,
• mahuhusay,
• at nagtutulungang mga eksperto,
• na pinasasabik ng mga hamon,
• dedikado at nakatuon sa mas matataas na hangarin (may kakabit na obligasyon ang pribilehiyo),
• kinakatawan nang may respeto sa negosyo ang kliyente at nga tauhan nito,
• nauunawaan nang may sinseridad ang nakaraan, kultura, at kalagayan ng mga kliyente,
• transparente at nakatuon sa resultang trabaho (produktibo)
• kasama at para kasunduin ang mga kliyente,
• sa pagsisilbi sa Industriyang Tech sa mga bansa sa ASEAN.

Kabilang sa aming integral at multidisiplinaryong mga serbisyo sa konsultasyon sa negosyo at pamamahala ang
• interim na pamamahala (interim management Philippines) – mga tagalutas ng mga problema sa negosyo
• pansamantalang pamamahala (temporary management Philippines) - mga ekspertong kontraktor ng trabaho
• paghahanap ng empleyado (staffing and recruitment Philippines) - mga tagahanap ng trabaho
• propesyonal na payo (counseling Philippines)– mga tagapayo sa boardroom
• debelopment  (development Philippines) - mga tagapagpatupad ng pagbabago at pagpapabuti
• mga transaksiyon sa negosyo (business transactions Philippines) - mga debeloper, broker, at konektor ng negosyo
Sa bawat serbisyo, ilalarawan namin nang maikli sa ibaba ang mga pamamaraan at katangian ng mga natatanging serbisyong ito sa konsultasyon sa negosyo at pamamahala.

Interim na Pamamahala (interim management Philippines) - mga tagalutas ng problemas sa negosyo
• interim na c-level na mga ehekutibo
• nangunguna sa araw-araw na operasyon,
• nagpaplano (nagpapayo) at nagpapatupad (debelopment: estratehiya, pag-unlad, pag-restructure, kultura at pagbabago) ng mga programa,
• na may tuon sa pagbibigay ng napagkasunduang mga resulta,
• responsable sa “di-karaniwan, mapanganib, at di-kaaya-ayang mga gawain”
• tulad ng interim na pamamahala sa krisis/pagbawi, pagbabago, transisyon, at start-up.

Pansamantalang Pamamahala (temporary management Philippines) - mga ekspertong kontraktor ng trabaho
• sa mga panahong nangangailangan ng nakatataas na (mga) tagapamahala o pangkat na may mataas at espesipikong kasanayan
• para sa mga proyekto, karagdagang kasanayan, pagpapalawak ng kapasidad, o bilang panghalili
• pangunahan ang mga departamento at pangunahing mga inisyatiba,
• pahusayin at ipatupad ang mga programa,
• pamahalaan ang mga komplikadong proyekto o
• ganapin ang mga papel na kritikal sa negosyo.

Paghahanap ng Empleyado (staffing and recruitment Philippines) - mga tagahanap ng trabaho
• magaling at beteranong mga taga-recruit
• hinahanap ang mas mataas na antas ng mga kasanayan,
• epektibo at episyenteng proseso sa pagpili (gamit ang mahusay na mga pansala),
• malalim na pag-unawa sa mga kasanayan, kagalingan, motibasyon, at dinamikong pag-uugali,
• tapat at malinaw sa komunikasyon
• at tinutukoy ang pinakabagay na ugnayan (mga aplikante sa mga employer),
• kung saan napakahalaga ng matagalang relasyon at episyensi.

Propesyonal na Payo (counseling Philippines) - mga tagapayo sa boardroom
• ehekutibong tagasanay, konsultant sa estratehiya at polisiya para sa
• pagbuo ng bisyon, misyon, at etratehiya,
• nagmumungkahi, nagpapatunay, at nagsusuri ng mga
• pag-aaral sa posibilidad, plano sa negosyo, polisiya at proseso ng pagpapayo,
• bilang tagapayo, tagasanay o bilang di-ehekutibong direktor
• para tumulong sa pagtupad ng mga layunin.

Debelopment  (development Philippines) - mga tagapagpatupad ng pagbabago at pagpapabuti (implementasyon ng mga programa)
• mga superbisor, tumutulong na kasosyo o ehekutibong tagapamahala
• implementasyon ng mga programa sa pagbabago at pagpapabuti
• sa taktikal at operasyonal na antas
• ang pamamahala ng mga proyekto ng mga programang ito
• kabilang ang pagtutugma ng kultura at
• implementasyon ng mga epektibo at mabisang proseso ng operasyon
• at pamamahala nito.

Mga transaksiyon sa negosyo (business transactions Philippines) - mga debeloper, broker, at konektor ng negosyo
• palawakin ang kasanayan at ekstensibong network
• para marebyu, mabuo, madebelop, at mapangunahan ang pagpapareha at/o mamagitan
• sa mga idea, plano, at landing sa negosyo (mga dayuhang start-up),
• kalakalan (pag-source, representatibo sa bentahan, pag-angkat/pagluwas),
• pagpopondo ng puhunan at kapital (pagtataas),
• pagsasanib at pagbili at pagsososyo.


Image: Business consulting Philippines, management consulting Philippines & consulting services Philippines: business partner Philippines, business representative Philippines, business solutions Philippines, management power Philippines

Ang Consultdustry na Nagkokonsulta sa Negosyo at Pamamahala ay
• nagsisilbi sa Industriyang Tech sa mga bansa sa ASEAN
• binubuo ng pangkat ng mga ehekutibong may mataas na kuwalipikasyon, aktibong lumalahok, at pragmatiko na may mga kasanayan at abilidad para makalikha ng kagyat at pangmatagalang epekto,
• natatanging posisyon sa merkado sa usapin ng interim na pamamahala, temporaryong pamamahala, paghahanap ng empleyado, mga tagapayo sa boardroom, at mga transaksiyon sa negosyo.

Consultdustry business consulting Philippines & management consulting Philippines is consulting services Philippines
• Interim na Pamamahala (interim management Philippines)
• Temporaryong Pamamahala (temporary management Philippines)
• Paghahanap ng Empleyado (staffing and recruitment Philippines)
• Propesyonal na Payo (counseling Philippines)
• Debelopment (development Philippines)
• Mga Transaksiyon sa Negosyo (business transactions Philippines)

Nagsisilbi sa Industriyang Tech sa mga bansa sa ASEAN / Asia
• Brunei Darussalam
• Cambodia
• Indonesia
• Lao PDR
• Malaysia
• Myanmar
• Philippines
• Singapore
• Thailand (HQ)
• Vietnam
• China including Hong Kong, Macau and Taiwan